Wakacje kredytowe

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe będą przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022r.

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

Wniosek musi być podpisany przez wszystkich Współkredytobiorców.

Z okresu zawieszenia spłaty kredytu mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy:

  • zawarli umowę kredytu przed dniem 01.07.2022r.,
  • ich okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:

  1. w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
  2. bez względu na fakt, czy kredyt jest spłacany terminowo, czy też występują zaległości w spłacie kredytu.

Spłatę kredytu można zawiesić:

  1. na 2 miesiące w okresie od dnia 01.08.2022r do dnia 30.09.2022r.
  2. na 2 miesiące w okresie od dnia 01.10.2022r. do dnia 31.12.2022r.
  3. po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023r.

W czasie zawieszenia nie są realizowane płatności związane z Umową kredytową, której dotyczy zawieszenie.

Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu, nie nalicza i nie pobiera odsetek  i innych opłat za wyjątkiem składek ubezpieczeniowych.

Wniosek możesz złożyć:

  • w każdej placówce naszego banku;
  • w bankowości internetowej;
  • poprzez przesłanie wniosku na adres: centrala@bslopuszno.pl - Tytuł wiadomości „Wakacje kredytowe” (  Ważne: Wniosek przesłany drogą elektroniczną powinien być opatrzony elektronicznym Podpisem kwalifikowanym Kredytobiorcy.)

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

Załącznik: