Kto może zostać udziałowcem:

  • Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
  • Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
  • Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 15,00 zł (słownie złotych: piętnaście 00/100) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100).

Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie 1 roku od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Zebrania Przedstawicieli.

Członkostwo ustaje na skutek:

  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • wykluczenia,
  • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Przed ustaniem członkostwa udział obowiązkowy nie może być wypłacony członkowi.

Po ustaniu członkostwa udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym ustało członkostwo. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 1-go miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zebranie Przedstawicieli, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij