Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku.

Stronami gwarancji są:

  • Bank – gwarant: bank udzielający gwarancji bankowej,
  • Beneficjent gwarancji: podmiot uprawniony z gwarancji, tzn. podmiot, na rzecz którego gwarancja została udzielona.

Poręczenie jest umową przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany.

Bank udziela gwarancji i poręczeń na rzecz przedsiębiorców, firm i jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia wykonania przez nich zobowiązań wynikających z określonych w zleceniu umów.

Klient składa zlecenie (na określonym formularzu) udzielenia gwarancji/poręczenia, a następnie zawiera z Bankiem umowę o udzielenie gwarancji/poręczenia ustalającą warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji.

Udzielone gwarancje i poręczenia mogą zabezpieczać zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności.

Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji lub zrealizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty, za każdy rozpoczęty rok ważności gwarancji - 4%.

Pobiera się prowizję przygotowawczą od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji lub zrealizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty w wysokości do - 0,3%

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij