Kredyt Nawozowy

Kredyt skierowany dla rolników na zakup środków do producji rolnej (pasza, nawozy, paliwo, materiał siewny). Szczegóły oferty dostępne są w Centrali i Oddziałach Banku. Kredyt udzielany na korzystnych warunkach.

Kredyty inwestycyjne - preferencyjne

Kredyt inwestycyjny z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa daje możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych Klienta kredytem o niskim koszcie obsługi. Jest przeznaczony dla Klientów posiadających własne gospodarstwo rolne lub gospodarstwo dzierżawione w okresach wieloletnich, Klientów chcących utworzyć gospodarstwo oraz prowadzących działalność w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, drobiarstwo, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa.
Kredyty preferencyjne oprocentowane są wg zmiennej stawki procentowej uzależnionej od stopy redyskontowej NBP. Wysokość dopłaty Agencji do oprocentowania uzależniona została od rodzaju linii.
Udział kredytu w nakładach inwestycyjnych nie może przekroczyć 80%

Rolnik ubiegający się o kredyt powinien:

 • posiadać opracowany plan przedsięwzięcia,
 • złożyć w Banku wniosek o kredyt wraz z planem oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi przez Bank.

Kredyty obrotowe

Oprocentowanie kredytów na cele rolnicze z okresem spłaty:

 • do 1 roku od 9,00%
 • od 1 roku do 3 lat od 9,50% 
 • powyżej 3 lat do 5 lat od 9,60%
 • powyżej 5 lat od 9,70%

(szczegóły oprocentowania dostępne w Centrali i Oddziałach Banku)

Prowizja 2% od kwoty udzielonego kredytu.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania poniżej stawek wymienionych w widełkach „od – do”

Kredyty na produkcję drobiarską

Oprocentowanie od 9,50%

Prowizja 2% od kwoty udzielonego kredytu.

Szczegóły oprocentowania dostępne w Centrali i Oddziałach Banku.

Kredyty na zakup ziemi

Oprocentowanie w stosunku rocznym szczegóły dostępne w Centrali i Oddziałach Banku.

Prowizja 2% od kwoty udzielonego kredytu.

Warunki udzielania kredytu:

 • okres spłaty 4 lata
 • raty kwartalne i odsetki kwartalne
 • realizacja kredytu po przedstawieniu umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Kredyt w rachunku bieżącym

Okres kredytowania 1 rok.
Oprocentowanie od 9,50 % w stosunku rocznym

Prowizja 2% od kwoty udzielonego kredytu.

Jeżeli Klient – rolnik zamierza ubiegać się o kredyt na cel nie związany z prowadzoną działalnością rolniczą zapraszamy na strony poświęcone kredytowaniu Klientów indywidualnych..

Przyjmowane przez Bank prawne formy zabezpieczenia kredytów zależą od rodzaju kredytu i sytuacji kredytobiorcy. Bank w porozumieniu z Klientem może przyjąć jedną lub kilka form niżej podanych zabezpieczeń:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie wekslowe (awal),
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja),
 • przelew praw z umów ubezpieczeniowych,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.