Ubezpieczenie majątkowe

Wybierz towarzystwo ubezpieczeniowe

+
+

Ubezpieczenie domów, mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych, rozszerzone o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i kradzieży oraz OC w życiu prywatnym.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie kredytów hipotecznych
 • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych – od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia)
 • automatyczne określenie strefy powodziowej na podstawie lokalizacji ubezpieczanej nieruchomości
 • zakres ochrony domów w budowie może obejmować m.in. zalanie, stłuczenie elementów stałych, przepięcie, katastrofę budowlaną
 • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie jest wymagane posiadanie dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zapewnia Klientowi ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient, jego najbliżsi lub jego zwierzęta wyrządzą szkodę
+

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii.

Atuty ubezpieczenia:

 • ochrona ubezpieczeniowa od utraty i uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła
 • zapewnia odbudowę, naprawę, wymianę lub ponowny zakup ubezpieczonych instalacji
 • ochrona od wszystkich zdarzeń losowych (poza wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia)
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego lub gorszego nasłonecznienia
 • kradzież i wandalizm w zakresie ubezpieczenia bez dodatkowych opłat
+
+

„Bezpieczny Dom w InterRisk” to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem, budynków niemieszkalnych (w tym garażu) i budowli wskutek zdarzeń losowych (np. pożaru) oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku. InterRisk obejmuje również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego, a w ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej finansuje koszty pomocy prawnej. W ramach pakietu możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz śmierci Ubezpieczonego.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, ruchomości domowe, dom letniskowy, elementy szklane od stłuczenia
 • Home Assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
 • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
 • OC w życiu prywatnym Ubezpieczonego
 • Ochrona Prawna – organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku NNW, które spotkały Ubezpieczonego
 • pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego
+

„Dom Max” to pakiet ubezpieczeń zapewniających kompleksową ochronę budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego z wyposażeniem i innego mienia od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego, za wyjątkiem wypadków wyłączonych z ochrony. Ochroną objęta jest również odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego, a w ramach Ochrony Prawnej w życiu prywatnym finansowane są koszty pomocy prawnej. W pakiecie możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, mienie ruchome, dom letniskowy oraz nagrobki
 • assistance dla domu, assistance rowerowy, assistance medyczny i assistance samochód zastępczy – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
 • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
 • OC w życiu prywatnym Ubezpieczonego
 • Ochrona Prawna w życiu prywatnym – organizacja i pokrycie kosztów usług Asysty Prawnej oraz kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
 • NNW, które spotkały Ubezpieczonego
 • koszty leczenia, ratownictwa i poszukiwania Ubezpieczonego oraz jego bagaż podróżny – w trakcie podróży za granicę
 • rower, przenośny sprzęt elektroniczny oraz pozostały sprzęt poza miejscem ubezpieczenia
+

Ubezpieczenie „NNW Plus” to kompleksowa ochrona od skutków nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, w wyniku których Ubezpieczony doznał trwałego ubytku zdrowia.

„NNW Plus” to:

 • pomoc finansowa w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, gdzie ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie
 • wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu oraz dodatkowe świadczenie w razie czasowej niezdolności do pracy po wypisie ze szpitala
 • wypłata zasiłku dziennego w razie czasowej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
 • ochrona na obszarze całego świata bez różnicowania składki ze względu na wiek
 • wypłata odszkodowania w razie śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • kompleksowa pomoc Centrum Assistance w likwidacji następstw nieszczęśliwych wypadków
+
+

Ubezpieczeniem mogą być objęte nie tylko dom albo mieszkanie (ze stałymi elementami), ale również np. ruchomości domowe, szyby i przedmioty szklane, ogrodzenie wraz z siłownikami, wiaty, altany, chodniki, turbiny wiatrowe, lampy ogrodowe, garaż, nagrobki.

„Cztery Kąty” daje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (w tym najemcy lub wynajmującego), następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym następstw udaru mózgu i zawału serca), assistance domowego, kosztów ochrony prawnej.

Ubezpieczenie mienia gwarantuje ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad, zalanie, wandalizm, przepięcia); kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji; całkowitego lub częściowego stłuczenia lub rozbicia szyb; szkód wyrządzonych osobom trzecim.

„Cztery Kąty” to również pomoc specjalistów, np. hydraulika, ślusarza, stolarza w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach assistance.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi